Vyber krajinu

Právne informácie (Legal)

INFORMÁCiE O OCHRANE PRÁV UŽIVATEĽOV

Vitajte na webových stránkach spoločnosti LAUFEN CZ s.r.o., IČ: 257 58 691, so sídlom Praha 2, V Tůních 3/1637, PSČ 120 00, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod sp. zn. C 67623 (ďalej tiež ako „LUAFEN CZ“). Pred prechádzaním týchto webových stránok si prosím starostlivo prečítajte tieto užívateľské podmienky.

Tieto užívateľské podmienky upravujú podmienky prístupu na webovú stránku www.laufen.cz, vrátane jej používania a povinností z toho vyplývajúcích, a vzťahujú sa na všetky osoby, ktoré majú v úmysle užívať příslušné stránky www.laufen.cz.

Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, opustite prosím ihneď tieto webové stránky.

OCHRANA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Všetky autorské práva i ďalšie práva duševného vlastníctva týkajúce sa textov, log, grafických a zvukových prvkov, animácií, fotografií alebo videozáznamov, rovnako ako kombinácia takýchto prvkov, sú vyhradené pre LAUFEN CZ a podliehajú ochrane podľa príslušných právnych predpisov.

Týmto by sme chceli upozorniť na skutočnosť, že najmä obrazový materiál, logá a produktové katalógy umiestnené na týchto webových stránkach môžu byť predmetom autorských práv alebo iných práv k duševnému vlastníctvu tretích strán.

Sťahovanie alebo tlač obsahu týchto webových stránok je možné len pre osobnú potrebu fyzickej osoby, ktorého účelom nie je dosiahnutie priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu. Akékoľvek šírenie, sprístupňovanie, úpravy, odovzdávanie odkazov a iné užívanie týchto webových stránok či ich obsahu na komerčné účely podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu spoločnosti LAUFEN CZ.

Užívateľ sa zaväzuje využívať obsah týchto webových stránok šetrným a riadnym spôsobom v súlade s príslušnými právnymi predpismi, bez akéhokoľvek pokusu o porušenie alebo nerešpektovanie autorských práv a vyvaruje sa používaniu obsahu a informácií získaných z týchto webových stránok na komerčné účely.

ÚPLNOSŤ A SPRÁVNOSŤ INFORMÁCIÍ

V rámci aktualizácie týchto webových stránok vyvíjame maximálne úsilie na to, aby tu poskytované informácie boli správne a úplné. V žiadnom prípade však nenesieme zodpovednosť za správnosť, úplnosť alebo vhodnosť týchto informácií k určitému konkrétnemu účelu.

Upozorňujeme, že niektoré z informácií na týchto webových stránkach sa môžu vzťahovať k výrobkom, programom alebo službám dostupným iba v určitých vybraných krajinách. Podrobné informácie o výrobkoch a službách dostupných vo Vašej krajine získate od miestneho zástupcu spoločnosti LAUFEN CZ alebo nášho autorizovaného zástupcu.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

Spoločnosť LAUFEN CZ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné priame alebo nepriame škody, ušlý zisk, straty alebo nároky na náhradu škôd, ktoré vznikli užívateľom v súvislosti s prístupom na tieto webové stránky alebo ich využívaním.

Spoločnosť LAUFEN CZ ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za straty vzniknuté v súvislosti s počítačovými vírusmi, ktoré môžu Váš počítač napadnúť v súvislosti s užívaním týchto webových stránok a spúšťanie alebo sťahovanie ich obsahu. Sťahovanie obsahu týchto webových stránok vykonávajú ich užívatelia a návštevníci výhradne na vlastné nebezpečenstvo.

Společnosť LAUFEN CZ nenesie žiadnu zodpovednosťz za aktuálny, bezchybný a nerušený prístup na tieto webové stránky. Vyhradzujeme si právo tieto webové stránky kedykoľvek jednostranne upravovať, ich obsah akýmkoľvek spôsobom a bez upozornenia dočasne blokovať alebo vymazať a nenesieme žiadnu zodpovednosť za následky vzniknuté v dôsledku takýchto zmien.

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zhromažďované údaje

Pri používaní webových stránok môžu byť spracovávané osobné údaje ich užívateľov  podľa nižšie uvedených podmienok. Poskytnutím Vašich osobných údajov dávate v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v rozsahu poskytnutých údajov pre ďalšie obchodné a marketingové účely společnosti LAUFEN CZ, a to na dobu do odvolania súhlasu.
Spoločnosť LAUFEN CZ zhromažďuje len tie osobné údaje, ktoré užívatelia webových stránok dobrovoľne a vedome poskytli. Medzi tieto údaje môže, okrem iného, patriť meno, funkcia, názov spoločnosti, e-mailová adresa a telefónne číslo.
Tieto webové stránky ďalej zhromažďujú v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách tzv. prevádzkové a lokalizačné údaje, tj. najmä štandardné údaje o prezeraní na internete, sem patrí IP adresa, druh prehliadača a jazyk, doba prístupu a odkazujúce webové adresy. Za účelom dobrej správy našich webových stránok a uľahčenie orientácie môžeme taktiež používať súbory cookies.

Spoločnosť LAUFEN CZ je odhodlaná na zabezpečenie ochrany súkromia užívateľov týchto webových stránok. Vaše osobné údaje budeme spracovávať veľmi opatrne, s maximálnym dôrazom na ich dôvernú povahu a v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu nebudeme poskytovať žiadnej tretej strane, s výnimkou našich koncernových spoločností  pre obchodné a marketingové účely.

Cookies

Cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú informácie na umožnenie identifikácie vracajúcich sa používateľov a to výlučne na dobu, kedy sa títo na našich webových stránkach zdržujú. Súbory cookies si Váš počítač ukládá na pevný disk a nijako neohrozujú ostatné dáta. Cookies z našich webových stránok neobsahujú žiadne Vaše osobné údaje.
Tieto súbory Vás ušetria opakovaného zadávania údajov, uľahčujú prenos určitého obsahu a pomáhajú nám zistiť, ktorá z našich online služieb sa teší najväčšej obľube. Okrem iného nám teda napomáhajú prispôsobiť svoje webové stránky podľa Vašich požiadaviek a očakávaní.
Používaním internetových stránok www.laufen.cz vyjadrujete súhlas s použitím súborov cookies vyššie uvedeným spôsobom. Používanie cookies si však môžete kedykoľvek podľa ľubovôle vypnúť v nastavení webového prehliadača. Konkrétne pokyny týkajúce sa zmeny nastavenia prehliadača nájdete v nápovedi.

Aplikácia sociálnych médií

Všetky osobné údaje alebo iné informácie, ktoré podporujú aplikácie sociálnych médií, môžu načítať, zhromažďovať a využívať i ďalší užívatelia príslušných aplikácií, ktoré však my nemáme pod kontrolou. Za prípadné použitie údajov zozbieraných aplikáciami sociálnych médií, ich používanie na iné účelý, zneužitie alebo odcudzenie teda nenesieme žiadnu zodpovednosť.

ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Na týchto webových stránkach sa môžu vyskytovať odkazy na iné webové stránky a je možné ich otvoriť i cez webové stránky mimo kontroly spoločnosti LAUFEN CZ. Spoločnosť LAUFEN CZ nenesie zodpovednosť za dostupnosť alebo obsah takýchto webových stránok a nebude zodpovedať za žiadne škody alebo následky vzniknuté v dôsledku prístupu na takéto stránky alebo využívania ich obsahu. Všetky odkazy uvádzané na týchto webových stránkach slúžia výhradne k zlepšeniu užívateľského komfortu.

VYUŽITIE ŠTATISTIKY WEBOVÝCH STRÁNOK

Na svojich stránkach využívame softvér, ktorý spracováva štatistiky návštevnosti a frekvencie návštev. Tento softvér v žiadnom prípade nepoužívame na zhromažďovanie osobných údajov ani IP adries konkrétnych užívateľov. Tieto údaje používame výhradne v anonymnej a súhrnnej podobe na účely spracovávania štatistických informácií a zlepšovanie týchto webových stránok.

ZMENY UŽÍVATEĽSKÝCH PODMIENOK

Vyhrazujeme si právo tieto podmienky kedykoľvek pozmeniť alebo opravovať. Ako užívateľ týchto webových stránok ste povinný riadiť sa ich aktuálnym znením, ktoré by ste si mali pravidelne preštudovať.

ROZHODNÉ PRÁVO A MIESTO RIEŠENIA SPOROV

Právne vzťahy, ktoré medzi spoločnosťou LAUFEN CZ a užívateľom týchto stránok vznikli pri používaní týchto stránok, sa riadi českým právom. Miestne príslušným súdom na riešenie sporov z týchto právnych vzťahov bude súd v mieste sídla spoločnosti LAUFEN CZ.